ഷാൻ‌ഡോംഗ് കുന്ദ സ്റ്റീൽ കമ്പനി സ്റ്റീൽ നോളജ്

തടസ്സമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽ പൈപ്പും വെൽഡിഡ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
നിലവിൽ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉരുക്ക് പൈപ്പുകൾ രണ്ട് തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: വെൽഡിഡ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ, തടസ്സമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ.ഈ രണ്ട് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം:
1. കാഴ്ചയിൽ, തടസ്സമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽ പൈപ്പും വെൽഡിഡ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, വെൽഡിഡ് പൈപ്പിന്റെ ആന്തരിക ഭിത്തിയിൽ വെൽഡിംഗ് വാരിയെല്ലുകൾ ഉണ്ട്, അതേസമയം തടസ്സമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽ പൈപ്പിന് ഇല്ല.
2. തടസ്സമില്ലാത്ത പൈപ്പിന്റെ മർദ്ദം ഉയർന്നതാണ്, വെൽഡിഡ് പൈപ്പ് സാധാരണയായി 10MPa ആണ്.ഇപ്പോൾ വെൽഡിഡ് പൈപ്പ് തടസ്സമില്ലാത്തതാണ്.
3. റോളിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ഒരു സമയത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നു.വെൽഡിഡ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ ഉരുട്ടി വെൽഡിങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ സർപ്പിള വെൽഡിംഗും നേരായ വെൽഡിംഗും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.തടസ്സമില്ലാത്ത പൈപ്പുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ചിലവ് വരും.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-02-2022